Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.14

Masnach Deg


Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.
Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli'n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

18.4.14

Eisteddfod Ysgol Dyffryn AmanTestun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema 'Machlud'. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o'r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol, gyda'r darian ar ddiwedd yr Eisteddfod yn eu gwisgoedd glas.

2.4.14

Steffan Huw Watkins

Ers llawer blwyddyn bellach mae deg o eglwysi Annibynnol a Methodistaidd cylch Rhydaman wedi ymuno i gynnal Cymanfa Ganu Gyd-enwadol ar Sul y Blodau yng Ngellimanwydd, Rhydaman gan gynnwys Eglwysi Moreia a Chaersalem, Tycroes; Ebeneser, Llanedi a Chapel yr Hendre. Mae’r arweinydd eleni, Steffan Huw Watkins, a chysylltiadau agos â Thycroes. Magwyd Steffan yn y Fforest, Pontarddulais, yn fab i Huw a Menna, yn frawd i Sioned, ac yn ŵyr i Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Heol Pontarddulais, Tycroes. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli ac Ysgol Y Strade, cyn ennill gradd yn y Gymraeg a cherddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Steffan bellach wedi ymgartrefu yn y Brifddinas ac yn gweithio ym myd y cyfryngau yn adran gynhyrchu cwmni Boomerang. Mae’n ymddi-ddori’n fawr ym myd cerddoriaeth, ac yn ogystal â chanu’r piano a’r trwmped, mae wrth ei fodd â chanu corawl. Ers yn blentyn, bu’n ymwneud ag amrywiol fandiau a chorau. Mae’n gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn un o sylfaenwyr Côr Aelwyd y Waunddyfal, arweinydd Côr Bois y Waun a bellach yn aelod brwd o Gôrdydd.  Pan fod ganddo ychydig amser hamdden, mae wrth ei fodd yn cadw’n heini a chefnogi’r Sgarlets.
            Cynhaliwyd dwy ysgol gân undebol eisoes ac fe fydd yr olaf yn cael ei chynnal yng Ngellimanwydd, Nos Sul, Mawrth 23ain. Yna Nos Sul, Ebrill 6ed am 5.30 o’r gloch fe gynhelir rihyrsal i’r gymanfa gyda Steffan Huw Watkins yn arwain ac ar y Sul canlynol, Sul y Blodau fe gynhelir y Gymanfa yng Ngellimanwydd. Oedfa’r plant yn y bore am 10.30 a’r oedolion yn yr hwyr am 5.30 o’r gloch.

1.4.14

Noson Gyri 
Hafan Dementia dderbyniodd yr elw o Noson Gyri yn y Sunderban a drefnwyd gan Swyddogion Capel Seion Llandybie. Yn y llun gwelir Val Davies (Ysgrifennydd  Seion), Rosemary Cole (Trysorydd Hafan Dementia), Percy Loxton (Ymddiriedolwr Hafan Dementia),  John Davies (Banc Lloyds ac Aelod o’r Capel), a Joy Davies (Trysorydd Seion).   Gyda chynllun punt am bunt Banc Lloyds trosglwyddwyd cyfanswm o £542 i Hafan Dementia


 
 
 
 

27.3.14

Cadair i Cellan!


Cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf Ysgol Maes-y-Gwendraeth  ar ddydd Gwener, Chwefror 21ain. Diddanwyd y beiriniad Aled Powys(gynt o Only Men Aloud) a Dyfan Rees (Pobol y Cwm), y  disgyblion a’r staff gan ddawn amryw o unigolion a chorau’r pedwar llys yn uno i ganu un o glasuron y genedl – Dwi isie bod mewn band roc a rôl. Llys Non ysgubodd wobr y côr gorau, gyda llys Arthne yn ennill y darian.

Ond aelod o lys Darog oedd enillydd prif seremoni’r Eisteddfod, y Cadeirio, sef Cellan Evans, disgybl blwyddyn 13. Brodor o Bontaman yw Cellan, yn gyn ddisgybl o Ysgol Gymraeg Rhydaman ac mae’n astudio Cymraeg, Cerdd a Drama Safon Uwch gyda’r gobaith o gael lle yn un o Brifysgolion Llundain i astudio Drama. Cadeiriwyd ei frawd Dafydd Llŷr yn Eisteddfod Maesyryrfa yn 2007.

Ymson ar deimladau oedd tasg Cellan a theimladau arweinydd y caethweision yn y frwydr yn erbyn y Rhufeiniaid oedd sylfaen ei ymson. Nododd y beirniad, Mrs Elsbeth Jones, cyn ddirprwy’r ysgol, fod yr ymson yn gelfydd a chrefftus a bod yr emosiwn o deimladau wrth i’r arweinydd benderfynu  marw dros ei bobl a chyfiawnder, wedi cydio. 
Dyma lun o’r enillydd gyda Phennaeth yr ysgol Mr Iwan Rees a’r disgyblion eraill oedd ynghlwm â’r seremoni
Help / Cymorth